Bỏ qua nội dung

Thủ tục & Mẫu đơn

CÁC MẪU ĐƠN:

 1. BIÊN BẢN SỬA ĐIỂM HỌC PHẦN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN: BIEN BAN CHINH SUA DIEM HOC PHAN
 2. Phúc tra và Chỉnh sửa điểm. thutuc_chinhsua_diem, Maudon_chinhsua_diem
 3. Xin miễn học phần đối với sinh viên theo Niên chế: 3. MAU DON MIEN HP – NIEN CHE
 4. Xin miễn học phần (điểm R) đối với sinh viên theo học chế Tín chỉ: 4. MAU_MIEN_HP_TINCHI
 5. Xin xếp lớp sau khi hết thời gian tạm dừng hoặc nghỉ học tạm thời: 2. DON XIN XEP LOP
 6. Báo trùng giờ thi đối với sinh viên học lại: 1. DON BAO TRUNG GIO THI
 7. Đơn xin nghỉ học tạm thời: 7. DONXINNGHIHOCTAMTHOI
 8. Đơn đăng ký học ngành thứ 2: 9. DONDANGKYHOCNGANH2

CÁC THỦ TỤC:

 1. Đăng ký học theo Kế hoạch dự  kiến đối với sinh viên theo học chế tín chỉ.
 2. Đăng ký học không theo Kế hoạch dự kiến đối với sinh viên theo học chế tín chỉ.
 3. Xin học cải thiện điểm D đối với sinh viên theo học chế tín chỉ.
 4. Xin hủy học phần đối với sinh viên theo học chế tín chỉ.
 5. Đăng ký học lại đúng kỳ đối với sinh viên theo Niên chế.
 6. Đăng ký học lại trái kỳ hoặc trong học kỳ Hè (học kỳ phụ) đối với sinh viên theo Niên chế.
 7. Xin mở bổ sung lớp học lại trong học kỳ Hè (học kỳ phụ).
 8. Xin vắng thi.
 9. Xin nhận điểm I (chưa đủ dữ kiện đánh giá) đối với sinh viên theo học chế Tín chỉ.
 10. Xin cấp Bảng điểm cá nhân
 11. Xin tạm dừng hoặc  nghỉ học tạm thời
 12. Xin cấp lại mật khẩu truy cập Cổng thông tin điện tử.
 13. Xin thôi học
%d bloggers like this: