Bỏ qua nội dung

Giải đáp

Câu hi 1: Đim thi kết thúc hc phn có phi đim tng hp đánh giá hc phn (gi tt là đim hc phn) hay không?
Trả lời: Điểm học phần bao gồm các điểm bộ phận:
• Các điểm thành phần (điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm chuyên cần; điểm đánh giá phần thực hành; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm tiểuluận, . . .)
• Điểm thi kết thúc học phần.

Câu hi 2: Trng s (t l %) ca đim thành phn, ca đim thi kết thúc hc phn được quy đnh như thế nào khi tính đimhc phn?
Trả lời: Số lượng điểm bộ phận, hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được quy định trong Đề cương của học phần đó và được giảng viên phụ trách học phần công bố cho sinh viên.

Câu hi 3: Nếu mun phúc kho, khiếu ni v đim hc phn thì phi liên h vi đơn v nào trongtrường?
Trả lời: Sinh viên nộp đơn xin phúc khảo cho Khoa phụ trách học phần đó trong khoảng thời gian 1 tuần sau khi biết điểm.
Nếu thấy trên cổng thông tin điện tử điểm học phần hiện không đúng với điểm thật sự của mình về học phần đó, sinh viên làm đơn gửi Phòng Quản lý đào tạo để xem xét lại.

Câu hi 4: Trong hc chế tín ch, đim cho theo thang đim nào?
Trả lời: Khi đánh giá, các điểm bộ phận đều cho theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm bộ phận nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến 1 chữ sốthập phân, sau đó được chuyển sang điểm chữ như sau:
• Dưới 4,0: điểm F Kém
• Từ 4,0 đến 5,4: điểm D Trung bình yếu.
• Từ 5,5 đến 6,9: điểm C Trung bình
• Từ 7,0 đến 8,4: điểm B Khá
• Từ 8,5 đến 10: điểm A Giỏi
Khi xử lý kết quả học tập (được học tiếp hay bị buộc thôi học, xếp hạng học tập), điểm chữ được chuyển sang thang điểm 4:
• Điểm F tương ứng là điểm 0
• Điểm D tương ứng là điểm 1
• Điểm C tương ứng là điểm 2
• Điểm B tương ứng là điểm 3
• Điểm A tương ứng là điểm 4

Câu hi 5: Có được thi li khi kết qu không đt hay không ?
Trả lời : Đối với mỗi học phần, chỉ thi kết thúc học phần 1 lần. Sinh viên bắt buộc phải học lại nếu kết quả bị điểm F.

Câu hi 6 : Như vy các đim A, B, C, D là đim đt?
Trả lời : Đúng

Câu hi 7 : Nếu tt c các hc phn đu đt thì s được tiếp tc hc?
Trả lời : Không đúng. Cần đc bit lưu ý rằng điểm D tuy là điểm đạt của học phần, nhưng khi xử lý kết quả học tập thì mới tương ứng là điểm 1. Căn cứ vào điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu rơi vào các trường hợp sau :
• Học kỳ đầu của khóa học có điểm trung bình <0,8.
• Các học kỳ tiếp theo có điểm trung bình <1,0
• 2 học kỳ liên tiếp có điểm trung bình <1,1
• Điểm trung bình chung tích lũy của năm thứ nhất <1,2
• Điểm trung bình chung tích lũy của năm thứ hai <1,4
• Điểm trung bình chung tích lũy của năm thứ ba <1,6
• Điểm trung bình chung tích lũy của các năm tiếp theo <1,8
Ví dụ : năm thứ nhất, tất cả các học phần đều đạt điểm D thì điểm trung bình chung tích lũy của năm thứ nhất là 1,0. Bị buộc thôi học.

Câu hi 8 : Trong hc chế tín ch, có còn khái nim lưu ban hay không ?
Trả lời : Không.

Câu hi 9 : Vy thì xếp hng năm đào to như thế nào?
Trả lời: Việc xếp hạng năm học dựa trên khồi lượng kiến thức tích lũy (số lượng tín chỉ sinh viên đã đạt):
* Sinh viên năm 1: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy dưới 30 tín chỉ
* Sinh viên năm 2: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 30 đến dưới 60 tín chỉ.
* Sinh viên năm 3: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 60 đến dưới 90 tín chỉ.
* Sinh viên năm 4: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 90 đến dưới 120 tín chỉ.
*Sinh viên năm 5: Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 120 đến dưới 150 tín chỉ.

Câu hi 10:Có th xin tm dng vic hc tp, bo lưu kết qu hc tp được hay không ?
Trả lời : Không phải tạm dừng mà là ngh hc tm thi . Chỉ được chấp thuận cho nghỉ học tạm thời nếu :
a) Được điều động vào lực lượng vũ trang.
b) Bị bệnh hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có giấy xác nhận của cơ quan y tế
c) Vì lý do cá nhân. Trường hợp này phải học ít nhất 1 học kỳ, không bị buộc thôi học, điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00.

Câu hi 11: Ngoài nhng trường hp xin ngh hc tm thi, có nhng trường hp x lý hc v nào đi vi sinh viên?
Trả lời: Được Tiếp tc hc hoặc B buc thôi hc. Khác với đào tạo theo Niên chế, trong học chế Tín chỉ không có khái niệm Tm dng.

Câu hi 12: Nếu xin ngh hc tm thi, thi gian ngh hc tm thi có tính vào thi gian ti đa cho phép hc hay không?. Thi gian ti đa cho phép hc là bao nhiêu?
Trả lời: thời gian nghỉ học tạm thời được tính vào thời gian tối đa cho phép học. Thời gian tối đa cho phép học không quá 2 lần thời gian của khóa học. Riêng với sinh viên thuộc diện ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh, không qui định thời gian tối đa cho phép học.

Câu hi 13: Các sinh viên có s lượng tín ch đăng ký hc trong 1 hc kỳ không ging nhau. Vy thì Đim trung bình ca hc kỳ s tính như thế nào?
Trả lời: Điểm trung bình học kỳ được tính dựa trên số lượng tín chỉ đăng ký học.

Câu hi 14: Cách thc Đăng ký hc?
Trả lời: Có 2 quy trình đăng ký học:
1. Quy trình chun: đăng ký theo các lớp được dự kiến mở. Đối với từng Học phần (môn học), mở nhiều Lớp Học phần. Đối với từng Lớp Học phần, sinh viên biết được lịch học, phòng học, giáo viên phụ trách. Sinh viên lựa chọn Lớp học phần để đăng ký – như vậy là tự xếp lịch học đối với các Học phần Nhà trường dự kiến mở.
2. Quy trình b sung: Đối với sinh viên phải học lại, hoặc muốn học cải thiện điểm, hoặc muốn học theo lộ trình khác (chọn các Học phần khác với dự kiến) thì:
Bước 1: Sinh viên Ghi danh các học phần muốn học.
Bước 2: Phòng Quản lý đào tạo sẽ thống kê số lượng sinh viên theo từng học phần. Nếu đáp ứng tốt nhất các điều kiện (số lượng sinh viên có nhu cầu, có phòng học, có giáo viên, . . . .) sẽ mở bổ sung các lớp học phần.
Bước 3: Phòng quản lý đào sẽ xếp lịch học cho các học phần mở bổ sung.
Buoc 4: Sinh viên bắt đầu đăng ký như trong Quy trình chuẩn.
Hiện tại, chuẩn bị cho sinh viên đăng ký theo Quy trình chuẩn. Sau đó mới cho sinh viên đăng ký theo Quy trình bổ sung.
Lưu ý rằng trong Quy trình bổ sung, có thể học phần muốn học được mở mà cũng có thể không được mở (chẳng hạn vì số lượng có nhu cầu học Học phần này quá ít hoặc ít hơn các Học phần khác, hoặc không có giảng viên, hoặc không có phòng học . . .). Cho nên, nếu không thực sự có nhu cầu khác với Quy trình chuẩn hoặc không cảm thấy bất tiện về Quy trình chuẩn thì hãy theo Quy trình đó. Khả năng đăng ký thành công sẽ cao hơn

%d bloggers like this: